Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

până la 15000 USD
30 sep 20

Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice.

Introducere

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

- sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
- mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul persoanelor fizice, care practică activităţi de întreprinzător în conformitate cu legislaţia naţională;
- au cel puțin un an de activitate în domeniu;
- suprafața terenului deținut în proprietate sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
- cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
- posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
- nu au datorii la bugetul de stat;
- dispun de surse suficiente pentru contribuția proprie de cel puțin 30% la valoarea grantului (când solicită plata în avans prin cont ESCROW/fiduciar de sechestru ș.a.).
 

Beneficiarii neeligibili

- Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Articolul 2;
- Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;
- Solicitanții (întreprinderi, fondatori), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD ;
- Solicitanții, care solicită grant pentru bunuri, care sunt în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare (AIPA, alte instituții de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi Banca Mondială, MAC-P), etc.);
- Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua;
- Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative;
- Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin;
- Solictanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.
 

Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

- Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;
- Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 USD per solicitant de grant;
Notă: Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.
Pentru fiecare bun procurat după lansarea apelului care face obiectul investiției și pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, cu argumente justificative la oferta selectată.
Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.
 

Investițiile eligibile

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climaterice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

1) Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată;

2) Echipament pentru agricultura conservativă.
 

Procedura de aplicare

Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2020-2023 în funcție de resursele disponibile. Cererile de finanțare vor fi recepționate pe parcursul anului în baza apelurilor de granturi anunțate de UCIP IFAD.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

În cazul depunerii unei cereri de finanțare până la procurarea bunurilor (pre-investiție), UCIP IFAD după etapa de aprobare a grantului pentru a facilita procesul de achiziție poate conveni cu beneficiarul asupra plăților în avans prin deschiderea unui cont ESCROW/fiduciar de sechestru

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați acest link.

Sursa: www.ucipifad.md
 

Mai multe finanțări de la finantare.md

Până la 25,000 USD pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole

Suma finanțării

până la 15000 USD

finance_deadline_label

25 sep 20